ถังเตรียมผสม Premix

พรีมิกซ์ มุ่งหวังอย่างมาก ( Premix ) ก่อนเคียดเคียด ) ก่อนเคียวนจั๊งในวัง หลัก (Main Mixer) เพียวแบบเควน... สเกรด 316L  
Read More